REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

Gastro Ninja

Gastro Ninja jest aplikacją dostępną na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, przeznaczoną dla restauratorów i dla klientów restauracji. Aplikacja umożliwia restauratorowi współpracę z właścicielem Aplikacji na zasadzie abonamentu. Restaurator uzyskuje dostęp do panelu administracyjnego dla swojej restauracji, w którym może zarządzać przypisanymi funkcjonalnościami bezpłatnymi oraz premium (płatnymi), w tym udostępniać użytkownikom – klientom restauracji, podstawowe informacje o restauracji, menu i godziny otwarcia, a także dostęp do programu lojalnościowego i gry Gastro Ninja. Nadto niniejszy Regulamin określa warunki i sposób zawierania na odległość Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Restauratorem za pośrednictwem Usługodawcy w przedmiocie Zamówień. Panel administracyjny jest również częściowo dostępny dla restauratora w webowej wersji aplikacji, pod adresem internetowym: https://gastroninja.pl. Niniejszy regulamin ma zastosowanie zarówno do wersji mobilnej, jak i webowej Aplikacji.

Z kolei w przypadku użytkownika – klienta restauracji, Aplikacja umożliwia udział w programie lojalnościowym z elementami grywalizacji udostępnianym przez restauratorów, z możliwością wymiany punktów na określone usługi gastronomiczne lub zniżki na te usługi, na zasadach określanych przez restauratorów.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Gastro Ninja przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności. Aplikacja Gastro Ninja chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Aplikacji Gastro Ninja możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w Regulaminie.

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z Aplikacji Gastro Ninja, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.


 1. O NAS

  1. Właścicielem aplikacji Gastro Ninja jest GASTRO NINJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ku Słońcu 9, 76-251 Gdańsk); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083778; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 8393217053; REGON: 386311784, adres poczty elektronicznej: biuro@gastroninja.pl.

  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Gastro Ninja przez Usługobiorców (Restauratorów i Użytkowników), w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności.

 2. DEFINICJE

  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

   1. ABONAMENT – odpłatny dostęp do wersji premium panelu administracyjnego Konta Restauratora w modelu subskrypcyjnym na warunkach wskazanych w Regulaminie Aplikacji oraz w Cenniku.

   2. CENNIK – cennik planów Abonamentu dostępny na Koncie Restauratora w Aplikacji.

   3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   4. KONTO – funkcjonalność Aplikacji, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o działaniach Usługobiorcy w Aplikacji. Konto jest dostępne w wersji Konto Restauratora albo Konto Użytkownika.

   5. KONTO RESTAURATORA – Konto zarejestrowane przez Restauratora, umożlwiające dostęp do panelu administracyjnego w wersji mobilnej oraz webowej Aplikacji, w tym zarządzanie przyznawanymi punktami oraz Programem Lojalnościowym w restauracji Restauratora.

   6. KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto zarejestrowane przez Użytkownika w wersji mobilnej Aplikacji, umożlwiające zbieranie punktów w Programach Lojalnościowych oraz branie udziału w grywalizacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Aplikacji.

   7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Aplikacji.

   8. GASTRO NINJA, APLIKACJA, APLIKACJA GASTRO NINJA – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne) umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z niej na urządzeniu mobilnym oraz aplikacja webowa umożliwiająca Restauratorowi korzystnie z niej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

   10. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – funkcjonalność Konta polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zdobywania wirtualnych punktów w Aplikacji oraz wymiany ich na nagrody w restauracji Restauratora.

   11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Gastro Ninja wraz z załącznikami.

   12. RESTAURATOR – Usługobiorca korzystający z Aplikacji, w tym z panelu administracyjnego w wersji mobilnej oraz webowej Aplikacji, w celu związanym ze swoją gospodarczą lub zawodową (tj. niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta), poprzez zarządzanie przyznawanymi punktami oraz Programem Lojalnościowym w restauracji.

   13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Aplikacji.

   14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z Regulaminem, w tym np. Konto.

   15. USŁUGODAWCA – GASTRO NINJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku

    (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ku Słońcu 9, 76-251 Gdańsk); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083778; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 8393217053; REGON: 386311784, adres poczty elektronicznej: biuro@gastroninja.pl.

   16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

   17. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca korzystający z Aplikacji, w tym z Konta Użytkownika, w celu wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym i grywalizacji.

   18. ZAMÓWIENIA – oświadczenie woli Usługobiorcy będące złożeniem oferty zmierzającej do zawarcia Umowy z Restauratorem za pośrednictwem Usługodawcy.

   19. ZERO WASTE – zasada, w myśl której Restaurator celem zminimalizowania strat może za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Aplikacji w zakładce „Zero Waste” oferować towary na promocyjnych warunkach, w szczególności dania lub inne produkty, których nie da się przechować lub sprzedać dnia następnego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI GASTRO NINJA

  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z wersji mobilnej Aplikacji:

   (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system Android

   5.1 lub nowszy; oraz (3) dostęp do poczty elektronicznej lub/i posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook.com. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z wersji webowej Aplikacji (panel administracyjny Restauratora) (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej lub/i posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook.com; (3) przeglądarka internetowa: IE EDGE, Firefox 37+, Opera 36+, Chrome 44+; (4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.

  3. Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w ramach Aplikacji.

  4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002

   r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

  5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI I KONTA

  1. Aplikacja w wersji mobilnej jest dostępna do pobrania w Google Play. Aplikacja w wersji webowej jest dostępna wyłącznie dla Restauratora pod adresem internetowym: https://gastroninja.pl.

  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji jest uprzednie pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz utworzenie Konta.

  3. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

  4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne żądanie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gastroninja.pl. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu żądania Usługobiorcy, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania z Konta przez Usługobiorcę w następujących przypadkach:

   1. gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin pomimo wezwania Usługodawcy z podaniem przyczyny;

   2. gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy pomimo wezwania Usługodawcy z podaniem przyczyny;

   3. gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Aplikacji pomimo wezwania Usługodawcy z podaniem przyczyny.

  6. Zawieszenie korzystania z Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta/panelu administracyjnego oraz korzystanie z jego funkcjonalności.

  7. Usługobiorca obowiązany jest niezwłocznie podjąć kroki w celu usunięcia przyczyny zawieszenia korzystania z Konta.

  8. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o udostępnianie Usługi Elektronicznej Konto.

 5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA RESTAURATORA

  1. Utworzenie Konta Restauratora za pomocą Aplikacji możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Restauratora – (1) wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego po otworzeniu Aplikacji w wersji mobilnej lub webowej, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz po weryfikacji i zatwierdzeniu Konta przez Usługodawcę. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Restaurator ma także możliwość rejestracji Konta w Aplikacji poprzez dokonanie integracji z kontem posiadanym w serwisie społecznościowym Facebook.com.

  2. W ramach Konta Restauratora Restaurator uzyskuje dostęp do panelu administracyjnego. Dostęp do panelu administracyjnego w podstawowej wersji jest bezpłatny, natomiast w wersji premium jest odpłatny na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku.

  3. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji w ramach Konta Restauratora jest bezpłatne, z wyłączeniem funkcji premium panelu administracyjnego oraz z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Restaurator we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi.

  4. W ramach aktywnego Konta Restauratora w Aplikacji Restaurator posiadający dostęp do podstawowej wersji panelu administracyjnego może korzystać z m.in. z poniższych funkcjonalności:

   1. Dodawanie podstawowych informacji o restauracji: menu, godziny otwarcia, itp.

   2. Otrzymywanie na urządzeniu mobilnym powiadomień typu push dotyczących zmian i nowości w Aplikacji.

   3. Newsletter.

   4. Zero waste – funkcjonalność, o której mowa w pkt. 5.5 poniżej.

  5. W ramach aktywnego Konta Restauratora w Aplikacji, Restaurator posiadający dostęp do podstawowej wersji panelu administracyjnego może korzystać z funkcjonalności dostępnej pod nazwą „Zero waste”, która będzie umożliwiać Restauratorowi oferowanie towarów na promocyjnych warunkach, w szczególności dań lub innych produktów spożywczych, których nie da się przechować lub sprzedać dnia następnego, a które co do zasady powinny być sprzedawane za cenę niższą od 30% do 50% ceny regularnej – wedle uznania Restauratora. W pozostałym zakresie do korzystania z funkcjonalności „Zero waste” stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Zamówień.

  6. W ramach aktywnego Konta Restauratora w Aplikacji Restaurator posiadający dostęp do wersji premium panelu administracyjnego może, poza funkcjonalnościami wskazanymi w pkt. 5.4, korzystać z m.in. również z poniższych funkcjonalności:

   1. Program lojalnościowy – określanie zasad działania programu lojalnościowego, w tym sposobu i zasad wymiany punktów na usługi gastronomiczne lub zniżki na te usługi.

   2. Gry Gastro Ninja – udostępnianie Użytkownikom będącym klientami restauracja Restauratora możliwości udziału w grach Gastro Ninja na Koncie Użytkownika.

  7. Szczegółowy zakres odpłatnych funkcjonalności dostępny wskazany jest w ramach Konta Restauratora.

  8. Korzystanie z wersji premium panelu administracyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem okresu próbnego, który przysługuje Usługobiorcy jednorazowo na okres 60 dni kalendarzowych liczonych od chwili aktywacji Konta Restauratora. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego, dostęp do wersji premium panelu administracyjnego ulega zawieszeniu, chyba że Usługobiorca zdecyduje się na odpłatne przedłużenie Abonamentu. Przedłużenie dostępu do wersji premium następuje po wykupieniu Abonamentu na warunkach określonych w Cenniku. Usługobiorca może wykupić Abonament w trakcie okresu próbnego, a także po jego zakończeniu.

  9. Restaurator ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Restauratora poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo skorzystanie z ustawień Konta. W przypadku zgłoszenia chęci likwidacji Konta Restauratora, Restauratorowi nie przysługuje zwrot płatności za już rozpoczęty okres Abonamentu.

  10. Restaurator ma prawo umożliwić korzystanie panelu administracyjnego Konta upoważnionym przez siebie pracownikom Restauratora, udzielając dostępu do funkcjonalności panelu administracyjnego (przyznawania Użytkownikom punktów) poprzez dodanie pracowników w zakładce „Pracownicy” oraz określając zakres ich uprawnień i limit punktów, które mogą oni przydzielać. W przypadku upoważnienia przez Usługobiorcę innej osoby do korzystania z Konta, Restaurator ponosi odpowiedzialność solidarnie z tą osobą za wszelkie działania upoważnionej osoby korzystającej z Konta. Restaurator, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.

  11. Zakup Abonamentu możliwy jest z poziomu zakładki „Abonament premium” dostępnej w ramach Konta Restauratora. Opłata za korzystanie z wersji premium panelu administracyjnego naliczana jest w jednorazowo, zgodnie z Cennikiem oraz wybranym w Zamówieniu okresem Abonamentu. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie okres Abonamentu. W przypadku upływu okresu wykupionego Abonamentu, dostęp do wersji premium panelu administracyjnego automatycznie wygasa i Usługobiorca w celu dalszego korzystania z wersji premium panelu administracyjnego powinien dokonać zakupu Abonamentu na kolejny okres w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

 6. KONTO RESTAURATORA – PŁATNOŚCI

  1. Aplikacja umożliwia poprzez zakładkę „Abonament premium” w panelu Konta Restauratora uzyskanie i przedłużenie odpłatnego dostępu do wersji premium panelu administracyjnego. Rodzaje, opisy oraz ceny w tym planów Abonamentu podane są w Cenniku.

  2. Proces zakupu Abonamentu rozpoczyna się z momentem przejścia przez Restauratora do formularza zamówienia dostępnego z poziomu zakładki „Abonament premium” w panelu administracyjnym Konta Restauratora. Zakup Abonamentu następuje po wykonaniu przez Restauratora łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia oraz (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamów i przejdź do płatności” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby Restauratora, numer NIP.

  3. Usługodawca udostępnia Restauratorowi następujące sposoby płatności z tytułu Abonamentu:

   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

   2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

  4. Restaurator obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie.

  5. Dostęp do wersji premium panelu administracyjnego Konta Restauratora zostaje uruchomiony niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy, chyba że inny termin lub sposób wykonania Usługi Elektronicznej został wskazany w opisie danej funkcjonalności lub uzgodniony przez Usługodawcę i Usługobiorcę.

  6. Ceny Abonamentu uwidocznione w Cenniku są cenami brutto i podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami Restaurator jest informowany w Cenniku oraz w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

 7. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA

  1. Utworzenie Konta Użytkownika za pomocą Aplikacji możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego po otworzeniu Aplikacji w wersji mobilnej lub webowej, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Użytkownik ma także możliwość rejestracji Konta w Aplikacji poprzez dokonanie integracji z kontem posiadanym w serwisie społecznościowym Facebook.

  2. W ramach Konta, Użytkownik będący klientem restauracji Restauratora, może korzystać z Programu Lojalnościowego udostępnianego prze Restauratora w Aplikacji, na zasadach określonych w następnym punkcie Regulaminu oraz doprecyzowanych przez Restauratora. Nadto, Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem aplikacji mobilnej, celem zawarcia na odległość umowy z Restauratorem za pośrednictwem Usługodawcy, polegającej na sprzedaży oferowanych przez Restauratora produktów spożywczych, w szczególności gotowych dań, zgodnie z pkt. 8 i 9 niniejszego Regulaminu.

  3. W ramach Konta oraz Programu Lojalnościowego Użytkownik może wziąć udział w grach o charakterze zręcznościowym Gastro Ninja. Zasady gry, możliwe nagrody (gratisy) i zasady wymiany punktów zdobytych w grach na nagrody określane są częściowo (w zakresie zasad gry i zasad przyznawania punktów) przez Usługodawcę, a częściowo przez Restauratora (w zakresie zasady wymiany punktów zdobytych w grach na nagrody) i wskazywane są Użytkownikowi w Aplikacji.

  4. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji w ramach Konta Użytkownika jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym tego typu usługi.

 8. ZAMÓWIENIA – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zamówienie jest jedną z funkcjonalności Aplikacji, która umożliwia Usługobiorcy zawarcie na odległość umowy z Restauratorem za pośrednictwem Usługodawcy, polegającej na sprzedaży oferowanych przez Restauratora produktów spożywczych, w szczególności gotowych dań.

  2. Ceny produktów oferowanych przez Restauratora są ustalane przez Restauratora we własnym zakresie, a Usługodawca nie ma na nie wpływu. Ceny te zawsze są cenami brutto (tj. uwzględniają podatek VAT) oraz podane są w polskich złotych.

  3. Informacje o produktach oferowanych przez Restauratora, w szczególności ich opis oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  4. Restaurator może uzależnić złożenie Zamówienia od osiągnięcia jego minimalnej wymaganej wartości, o której Usługobiorca jest informowany podczas składania Zamówienia. Każdy z Restauratorów może ustalić odrębną minimalną wartość Zamówienia.

  5. Na ostateczną kwotę należną do zapłaty przez Usługobiorcę składa się cena za wybrany produkt oraz koszt dostawy (o ile Usługobiorca wybrał opcję dostawy i jeżeli Restaurator oferuje dostawę pod wskazany przez Usługobiorcę adres) ustalany przez Restauratora, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia w Aplikacji, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową. Usługodawca nie ma wpływu na ofertę Restauratora oraz ustalanie przez niego ceny.

  6. Restaurator organizuje i realizuje dostawę w swoim zakresie, za pośrednictwem transportu własnego oraz współpracujących z nim dostawców.

  7. Dostawa jest realizowana w dniu złożenia Zamówienia pod warunkiem jego złożenia w godzinach określonych przez danego Restauratora, o której Usługobiorca może powziąć wiedzę bezpośrednio od Restauratora.

  8. Odbiór osobisty Zamówienia przez Usługobiorcę jest bezpłatny.

  9. Restaurator może używać składników alergizujących oraz powodujących nietolerancje. Usługobiorca winien skontaktować się z wybranym Restauratorem celem uzyskania aktualnych informacji o alergenach w produktach objętych Zamówieniem.

 9. ZAMÓWIENIA – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGOBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Restauratorem za pośrednictwem Usługodawcy.

  2. Zamówienia mogą składać Usługobiorcy korzystający z Aplikacji, tj. posiadający aktywne Konto.

  3. W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia z menu oferowanego przez Restauratora poprzez dodanie go do „Koszyka”;

   2. kliknąć w oznaczenie „Koszyka” i po sprawdzeniu prawidłowości Zamówienia kliknąć w przycisk

    „Kasa”;

   3. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu dostawy, adresu e-mail oraz numer telefonu, opcjonalnie można wpisać dane do faktury, tj. dane firmy Klienta wraz z numerem NIP (po zaznaczeniu opcji „Zamówienie na fakturę”);

   4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wyboru opłacić zamówienie w określonym terminie;

   5. potwierdzić znajomość Regulaminu i go zaakceptować;

   6. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”, po czym powstaje obowiązek opłaty za Zamówienie;

  4. Do momentu potwierdzenia Zamówienia Usługobiorca ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach koszyka. W tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi w Aplikacji.

  5. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Usługobiorcy może uniemożliwić realizację Zamówienia. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w danych, w szczególności danych teleadresowych, które zostały przekazane Restauratorowi za pośrednictwem Usługodawcy.

  6. Zawarcie Umowy między Usługobiorcą a Restauratorem następuje po skutecznym opłaceniu Zamówienia przez Usługobiorcę albo potwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę z opcją płatności przy odbiorze.

  7. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail, która stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Usługobiorcy oraz jednocześnie przekazuje Zamówienie do realizacji Restauratorowi. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Restauratorem. Do tego czasu Zamówienie złożone przez Usługobiorcę jest ofertą, którą Usługobiorca pozostaje związany.

  8. Zamówienia są realizowane w godzinach otwarcia restauracji prowadzonej przez Restauratora, o których wiedzę można powziąć bezpośrednio od Restauratora.

  9. Czas realizacji Zamówienia Usługobiorca może powziąć bezpośrednio od Restauratora.

  10. Usługobiorca deklarujący osobisty odbiór Zamówienia zostanie poinformowany o gotowości Zamówienia do odbioru stosowną wiadomością e-mail.

  11. Wraz ze skutecznym złożeniem przez Usługobiorcę Zamówienia powstaje obowiązek płatności na rzecz Restauratora ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą, jaką

   Usługobiorca zobowiązany będzie zapłacić, wraz z należnym podatkiem oraz ewentualnym kosztem dostawy.

  12. Usługodawca może skorzystać z następujących metod płatności:

   1. płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia bezpośrednio dostawcy doręczającemu Zamówienie, jeżeli Restaurator akceptuje taką formę płatności;

   2. płatność gotówką lub kartą przy osobistym odbiorze Zamówienia u Restauratora;

   3. niezwłoczna płatność internetowa podczas składania Zamówienia za pośrednictwem operatora systemu realizującego płatności elektroniczne w postaci PayU S.A. z siedzibą Poznaniu (KRS 0000274399). Regulamin płatności PayU dostępny jest na stronie internetowej operatora płatności, za którą Usługodawca oraz Restaurator nie ponoszą odpowiedzialności, tj. www.payu.com.

  13. Dokonując płatności internetowej Usługobiorca powinien postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez operatora płatności elektronicznych PayU S.A.


 10. ZAMÓWIENIA – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RESTAURATORÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie do Restauratorów będących przedsiębiorcami i zawieranych przez nich umów na odległość z konsumentami za pośrednictwem Usługodawcy w przedmiocie Zamówień

  2. Restaurator zobowiązany jest do:

   1. realizowania oraz dostarczenia Zamówienia z najwyższą starannością oraz w sposób wolny od wad, w tym przygotowywania, zapakowywania, transportowania i przechowywania posiłków w higienicznych warunkach;

   2. pozostawania dyspozycyjnym dla Usługobiorców w godzinach otwarcia prowadzonej restauracji oraz pod wskazanymi przez siebie danymi teleadresowymi, w szczególności celem udzielania informacji o aktualnym czasie realizacji dostawy lub alergenach;

   3. zapewnienia, aby wszelkie wprowadzone dane do Aplikacji były aktualne i zgodne z prawdą, w szczególności uaktualniania oferty;

   4. wydawania Usługobiorcy dokumentu fiskalnego (paragonu albo faktury VAT) w przedmiocie Zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;

   5. rozpatrywania otrzymanych reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni; – za co Restaurator ponosi wyłączną odpowiedzialność.

  3. Restaurator uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z konsumentem na odległość za pośrednictwem Usługodawcy w przedmiocie Zamówienia w przypadku:

   1. zaistnienia siły wyższej obiektywnie uniemożliwiającej realizację umowy w przedmiocie Zamówienia;

   2. przekazania przez Usługobiorcę nieprawidłowych lub nieosiągalnych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu lub adresu dostawy;

   3. w sytuacjach wyjątkowych, związanych z natężeniem zamówień w restauracji Restauratora realizującej Zamówienie lub tymczasowego braku dostępności produktów niezbędnych do zrealizowania Zamówienia;

   4. złożenia przez Usługobiorcę fałszywego Zamówienia lub uprzedniego niewykonania umowy, w szczególności jej nieopłacenia lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru Zamówienia.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie pkt 10.3 powyżej., umowę traktuje się za niezawartą. Wówczas Usługodawca jako pośrednik zobowiązany będzie zwrócić Usługobiorcy uiszczoną uprzednio cenę przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Usługobiorca.


 11. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

  1. Użytkownik zdobywa punkty zapisywane w ramach jego Konta w Aplikacji poprzez zakup usług gastronomicznych w restauracji Restauratora posiadającego Konto Restauratora w Aplikacji. Restaurator aktywuje Program Lojalnościowy poprzez ustawienia panelu administracyjnego Konta Restauratora.

  2. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, Restaurator przyznaje Użytkownikowi punkty według następującego przelicznika: 1 punkt za każdy 1 zł brutto wydany w restauracji Restauratora. Restaurator może ponadto przyznawać Użytkownikom dodatkowe punkty w celach promocyjnych.

  3. Wysokość przyznanych punktów widoczna niezwłocznie na Koncie Użytkownika.

  4. Użytkownik może powiększyć ilość poosiadanych na Koncie punktów poprzez udział w grywalizacji –dostępnych na Koncie Użytkownika grach o charakterze zręcznościowym Gastro Ninja. Poprzez udział w grach Użytkownik może mieść opcję powiększenia liczb punktów lub ich utraty.

  5. Zebrane punkty podlegają wymianie na nagrody (zniżki na usługi gastronomiczne lub gratisy) w restauracji Restauratora będącego organizatorem danego Programu Lojalnościowego, zgodnie z ofertą danego Programu Lojalnościowego skonfigurowaną przez Restauratora i widoczną w Aplikacji.

  6. W razie wymiany punktów na nagrodę, saldo punktów Użytkownika zostaje automatycznie pomniejszone o wymaganą do wydania nagrody liczbę punktów. Liczba punktów jest każdorazowo widoczna na Koncie Użytkownika w Aplikacji.

  7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany punktów na gotówkę.


 12. KONTAKT Z NAMI

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@gastroninja.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI

  1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji, w tym reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: biuro@gastroninja.pl) oraz poczty tradycyjnej (ul. Teofila Noniewicza 35, 16-400 Suwałki).

  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 14. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

  1. Usługodawca nie odpowiada za jakość i terminowość realizacji Zamówienia i innych usług oferowanych przez Restauratora, w szczególności dostawy Zamówienia. Odpowiedzialność taką ponosi bowiem Restaurator.

  2. W przypadku wystąpienia wady w Zamówieniu lub nieodpowiedniego wykonania umowy przez Restauratora, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, uregulowane w Kodeksie cywilnym. W odniesieniu do Zamówień dokonywanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem, rękojmia jest wyłączona, chyba że Restaurator zastrzeże inaczej.

  3. Reklamacje związane z Zamówieniami Usługobiorca może złożyć bezpośrednio do Restauratora, który realizował Zamówienie Usługobiorcy na właściwe dla niego dane teleadresowe oraz za pomocą dopuszczanych przez danego Restauratora form kontaktu. Usługobiorca może także złożyć reklamację za pośrednictwem Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: biuro@gastroninja.pl) oraz poczty tradycyjnej (ul. Teofila Noniewicza 35, 16-400 Suwałki), które zostaną niezwłocznie przekazane Restauratorowi realizującemu Zamówienie.

  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności zwięzły opis wady, zdjęcia potwierdzające przytaczane okoliczności, w tym datę ich wystąpienia, dane Usługobiorcy oraz żądanie.

  5. Restaurator ma obowiązek ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi wobec produktów żywnościowych kupowanych od Restauratora w ramach Zamówień, z uwagi na łatwo psujący się charakter

   przedmiotu Zamówienia. Nadto prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  3. Z zastrzeżeniem pkt. 15.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi odpłatnej, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

  4. Oświadczenia do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 1 Regulaminu.

 16. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.

  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php..

  3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55

   60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

 17. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

  2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcy niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu

   poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

  3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Aplikacji zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

  5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

  7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Aplikacji. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 18. PRZERWY TECHNICZNE

  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

  2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

  3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

  4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

  5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

 19. PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

  2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

  3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.

  4. W ramach udzielonej licencji Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Usługobiorcy, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

  5. Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania.

  6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w ramach Aplikacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. korzystanie z Aplikacji) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na takie już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  4. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do współpracy, Zespół Gastro Ninja.com


Załącznik numer 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

Gastro Ninja

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Aplikacji. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest GASTRO NINJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ku Słońcu 9, 76-251 Gdańsk); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083778; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 8393217053; REGON: 386311784, adres poczty elektronicznej: biuro@gastroninja.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą w Aplikacji Gastro Ninja.

  3. Dane osobowe w Aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  4. Korzystanie z Aplikacji Gastro Ninja jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji Gastro Ninja Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Aplikacji Gastro Ninja oraz w Regulaminie Aplikacji Gastro Ninja i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Aplikacji Gastro Ninja oraz w Regulaminie Aplikacji Gastro Ninja; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

   (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Aplikacja, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Gastro Ninja dostępnym na stronach Aplikacji Gastro Ninja.

 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

   lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Aplikacji Gastro Ninja przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W APLIKACJI

  1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Aplikacji.

  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Aplikacji w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:


   Cel przetwarzania danych


   Podstawa prawna przetwarzania danych


   Okres przechowywania danych

   Wykonanie umowy o

   Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

   Dane są przechowywane przez okres

   korzystanie z

   (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest

   niezbędny do wykonania, rozwiązania

   Aplikacji, udział w

   niezbędne do wykonania umowy, której

   lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej

   Programie

   stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub

   umowy.

   Lojalnościowym,

   do podjęcia działań na żądanie osoby,


   świadczenie Usługi

   której dane dotyczą, przed zawarciem


   Elektronicznej lub

   umowy


   podjęcie działań na   żądanie osoby, której   dane dotyczą, przed   zawarciem w/w   umów   Marketing bezpośredni

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego Aplikacji

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).   Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

   Marketing

   Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Prowadzenie ksiąg rachunkowych

   Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie

   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych   jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

   (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

   Korzystanie ze

   Aplikacji i

   zapewnienie jej prawidłowego działania

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Aplikacji

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

   Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Aplikacji

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Aplikacji celem poprawy funkcjonowania Aplikacji

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).


 4. ODBIORCY DANYCH W APLIKACJI

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Gastro Ninja, w tym dla realizacji zawieranych umów z Usługobiorcami konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

  3. Dane osobowe Usługobiorców Aplikacji Gastro Ninja mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Aplikacji ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.

   2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Aplikacji Gastro Ninja i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Aplikacji Gastro Ninja, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

   3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

   4. dostawcy umieszczonych w Aplikacji wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osobie odwiedzającej Aplikację pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta w Aplikacji z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach w Aplikacji –w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach oraz sposobie korzystania z usług –niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

 5. PROFILOWANIE W APLIKACJI

  1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

  2. Administrator może korzystać w Aplikacji z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Aplikacji.

  3. Profilowanie w Aplikacji polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Aplikacji Gastro Ninja, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Aplikacji. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

   1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)

    Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   3. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   4. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

   5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Aplikacji Gastro Ninja.

 7. COOKIES

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Aplikację, w szczególności w wersji webowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Aplikację). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

  2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Aplikację można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:


   Ze względu na ich dostawcę:

   Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Aplikację:

   Ze względu na cel ich stosowania:

   1. własne (tworzone przez Aplikację) oraz

   2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

   1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

   2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

   1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji),

   2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Aplikacji do preferencji osoby odwiedzającej),

   3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania z Aplikacji),

   4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Aplikację w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Aplikacji, takich jak portale społecznościowe


  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Aplikacji w następujących konkretnych celach:


   Cele stosowanie plików Cookies

   identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Aplikacji i pokazywania, że

   w Aplikacji

   są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)


   zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych


   logowania do Aplikacji (pliki Cookies niezbędne lub/i


   funkcjonalne/preferencyjne)


   dostosowywania zawartości Aplikacji webowej do indywidualnych


   preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu


   strony) oraz optymalizacji korzystania Aplikacji (pliki Cookies


   funkcjonalne/preferencyjne)


   prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania


   z Aplikacji (pliki Cookies statystyczne)


  4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (dot. wersji webowej), jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Aplikację jest możliwe w następujący sposób:


   W przeglądarce Chrome:

   (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

   W przeglądarce Firefox:

   (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub

   „Zablokowane”, (3) kliknij pole

   „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub

   „Treści z elementami śledzącymi”

   W przeglądarce Internet Explorer:

   (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

   W przeglądarce Opera:

   w przeglądarce Safari:

   Niezależnie od przeglądarki, za

   (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę

   (1) kliknij menu „Preferencje”, (2)

   pomocą narzędzi dostępnych np.

   kłódki po lewej stronie, (2) przejdź

   przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)

   na stronie:

   do zakładki „Pliki cookie”.

   kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

   https://www.cookiemetrix.com/ lub:https://www.cookie-checker.com/


  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Aplikacji.

  6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Aplikację – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

   w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox

   w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera

   w przeglądarce Safari

   w przeglądarce Microsoft Edge

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Aplikacji Administratora.

  Załącznik numer 2 do Regulaminu

  UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Restaurator (dalej zwany: „Powierzającym”) oraz Usługodawca (dalej zwany: „Procesorem”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą Umową powierzenia oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

  1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem.

  2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie.

  3. Dane powierzane są przez Powierzającego wyłącznie w celu:

   1. prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, w tym umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto Restauratora (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

   2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  4. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, pisemnej zgody Powierzającego w tym zakresie.

  5. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.

  6. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.

  7. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy w jego imieniu.

  8. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.

  9. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

  10. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

  11. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego:

   1. o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;

   2. o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;

   3. o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;

   4. o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;

   5. o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.

  12. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.